Grand Champion Poland Gilt 2012 Ohio State Fair – Austin Mikesell